•  0904 650 937
  •  info@pelenius.sk
  • Slovenčina
  • English

SLUŽBY | Pelenius a.s.

Pre koncových zákazníkov a dodávateľov IKT riešení poskytuje spoločnosť Pelenius služby v nasledovných oblastiach a rozsahu:

Príprava obchodných príležitostí (Presales) je (esenciálnym) prvotným nástrojom úspešnej spoločnosti, ktorá rozumie primeranej investícii do obchodno-marketingovej stratégie s cieľom aktívneho vyhľadávania, kreovania a riadenia obchodných príležitostí, starostlivosti o kľúčových zákazníkov vrátane cieleného monitoringu konkurencie. Navyše vieme zabezpečiť aj mapovanie možných zdrojov kofinancovania potenciálnych projektov z rôznych druhov európskych rozvojových fondov s následným odporučením a spracovaním projektu v zmysle požadovaných štandardov.

Návrh IKT riešení, ktoré správne adresujú a mapujú požiadavky zákazníka sú neoddeliteľnou súčasťou úspechu pri presadení sa vo výberovom konaní. Nielen správna procesná analýza, logická, aplikačná, údajová a technologická architektúra, ale hlavne správne vyváženie nákladov a potrieb zákazníka, sú kľúčom k úspechu a dôveryhodnosti u zákazníka.

Príprava projektov je prvým dôležitým krokom projektu. Nastavenie pravidiel projektu sa odohráva na internej úrovni IKT dodávateľa a jeho partnerov, ako i na úrovni dodávateľa a jeho zákazníka. Príprava projektu pozostáva zo správne nastavenej organizácie a kontroly projektu, harmonogramu a projektového plánu, rozpadu rozsahu projektu do merateľných produktov a aktivít až po racionálne nastavenie riadenia kvality.

Postavenie projektového tímu je na slovenskom a českom trhu čo sa týka kvality, ceny  a flexibility náročná výzva. Pelenius so svojou bohatou sieťou expertov v rôznych oblastiach vie postaviť adekvátny tím podľa potrieb projektu, tak aby bola zachovaná kvalita, harmonogram a náklady projektu. Pelenius taktiež rád preberie ucelené časti projektu ako fix-price projekt s garantovanými akceptačnými kritériami a nákladmi.

Riadenie projektov má zo všetkých projektových činností najväčší dopad na ziskovosť a kvalitu projektu. Len precízne riadenie projektu na dennej báze, nastavovanie očakávaní zákazníka, kontrola dodávky výstupov interného tímu a tímov dodávateľov, sledovanie nákladov a rozsahu projektu kvalitným riadením zmenových požiadaviek, zabezpečí dodávku v dohodnutých termínoch.

Riadenie architektúry projektov je základným pilierom kvalitnej dodávky projektu. Architektúra musí byť správne nastavená a riadená v súčinnosti s projektovým riadením a jej dôležitosť stúpa s každým ďalším dodávateľom na projekte, ako i s každým technologickým prvkom dodávky.

Dozor projektov (quality assurance)  a zastupovanie dodávateľa u zákazníka je nadradenou zložkou projektového riadenia, ako na úrovni riadiaceho výboru so zákazníkom ako i neformálne riadenie vzťahu so zákazníkom. Z interného pohľadu sa jedná o dozor projektu z pohľadu dosahovania vnútro firemných cieľov v jednotlivých projektových míľnikoch, kvality projektových výstupov v požadovanom čase a jeho garancie odberateľom na strane zákazníka (stakeholder), resp. akcionárom spoločnosti.

Dodávka riešení na kľuč je zákazníkmi vítaná forma dodávky projektu, alebo softvérového riešenia z pohľadu garancie času kvality a nákladov dodávky (fix time – fix price). Pelenius v tomto prípade preberá plnú zodpovednosť za projekt, alebo ucelené časti projektu s garantovanými akceptačnými kritériami a nákladmi.

Nastavenie a optimalizácia výrobnej štruktúry IKT spoločnosti. Je ozdravné pre každú spoločnosť získať v perióde piatich rokov nezávislý pohľad na  fungovanie výrobného procesu firmy. Každý krok životného cyklu výroby softvérových riešení potrebuje zdravé pravidlá, ktoré vedú k optimálnemu využitiu zdrojov, skráteniu výrobných časov, zjednoteniu postupov a šablón, opätovnému používanie výstupov, jednoznačnému rozdeleniu zodpovedností, adekvátne nastaveniu tréningových procesov správne vybratých členov interného tímu (zamestnancov), nastavenie kolaboračných nástrojov, vnútro firemných kontrolných mechanizmov z pohľadu kvality ako i ekonomiky výroby.

Pre zákazníkov a obstarávateľov IKT riešení poskytuje spoločnosť Pelenius služby v nasledovných oblastiach:

V súčasnom období je dôležité aby úspešná spoločnosť disponovala kvalitným oddelením IKT, ktoré pružne reaguje na potreby  interných oddelení spoločnosťi, ktoré generujú výnosy a zisk pre danú spoločnosť a prináša efektívne riešenia s optimálnymi nákladmi. Efektivita, pružnosť a kvalita dodávaných služieb je veľmi závislá od správne nastavenej stratégie oddelenia IKT, optimálneho výberu technológií, správne navrhnutej koncepčnej architektúry budovaného komplexného informačného systému a tiež aj od kvalitných dodávateľov.

Pri svojej práci sa stretávame so zákazníkmi, ktorí majú jasne definovanú stratégiu rozvoja spoločnosti a túto implementujú formou projektov, na ktorých spolupracujeme so zákazníkom pri ich príprave, kontrole a overovaní kvality. Niektorí zákazníci sú naopak v situácii, keď cítia potrebu na definovanie, alebo obnovu stratégie oddelenia informačných technológií a tým prinášame pomoc pri audite súčasného stavu, definícii pracovných postupov a metodík, nastavení podnikovej architektúry IS, výbere dlhodobo udržateľných technológií, plánovaní a modelovaní investícií, vyhľadávaní a využívaní externých finančných zdrojov mimo vlastného rozpočtu (EU fondy), tréningových programoch zamestnancov a výbere vhodných dodávateľov. Následne im pomáhame pri dohľade aplikovania nastavenej stratégie formou architektonického dohľadu, projektového dohľadu a periodických auditov a konzultácií.

Pelenius a.s.